Profil

Auctioneer s.r.o.

bola založená v roku 2010 za účelom organizovania dobrovoľných dražieb, teda činnosťou ktorou sa zaoberá je realizácia dobrovoľných dražieb podľa zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, v znení zákona NR SR č. 568/2007 Z.z. a zákona NR SR č. 477/2008 Z.z. Medzi našich významných klientov patrí spoločnosť OTP Banka Slovensko a.s.

Portfólio

V maximálnej miere sa snažíme prispôsobiť potrebám našich klientov, s vedomím, že každý prípad si vyžaduje osobitý prístup. Portfólio dražobných prípadov je riešené prostredníctvom tímu skúsených správcov dražieb, koordinovaným zodpovedným vedúcim dražobnej spoločnosti.

Cieľ spoločnosti

Cieľom spoločnosti Auctioneer s.r.o. je poskytovať profesionálne a odborné služby pri realizácii dobrovoľných dražieb na najvyššej úrovni v súlade s platnou legislatívou a súčasne proaktívne pristupovať k vyhľadávaniu potencionálnych záujemcov o predmet dražby. Spoločnosť zabezpečuje kompletný servis, týkajúci sa inzercie predmetnej nehnuteľnosti pred samotnou dražbou, účelom je zabezpečiť čo najväčší počet dražiteľov a tým zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia maximálnej ceny vydraženia.