späť na zoznam  

Pozemok Prešov (Ukončená dražba)

Adresa objektu

ul. Fintická, Nižná Šebastová
okr. Prešov

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Pozemok
2738 m2
-
-
-
47 400 €
23 700 €
5 000 €
1 000 €
Nie
002/2017 - 2

Fotodokumentácia

POZEMOK
Ulica: Fintická (Nižná Šebastová – Prešov)
Zastavané plochy a nádvoria: 94 m2
Trvalé trávne porasty: 2644 m2
ISS: pozemky je možné napojiť na inžinierske siete (voda, plyn, NN, kanalizácia)

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Pozemok je trvalo nevyužívaný, jedná sa o trvalý trávny porast. V zmysle
Územného plánu obce Nižná Šebastová sa nepredpokladá v iné funkčné využitie.
 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov. Parcely vedené na liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávne porasty s umiestnením v zastavanom území obce, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii smerujúcej na Vranov - Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v blízkosti kúpeľného zariadenia a parku, Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky krajinnej zelene parcela pod štátnou komunikáciou.