späť na zoznam  

Obchodné centrum VEGA Šamorín (Ukončená dražba)

Adresa objektu

Šamorín - kat.úz. Mliečno, Šamorín
okr. Dunajská Streda

Miesto dražby

Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 4 OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
auctioneer@auctioneer.sk strelecky.m@auctioneer.sk janak.m@auctioneer.sk vacula.m@auctioneer.sk
Priamy predaj
9013 m2
-
-
-
3 840 000 €
1 000 000 €
0 €
0 €
Nie
KONKURZ

Fotodokumentácia

VIDEO: Shopping center VEGA

Budova VEGA Shoping Centrum 

Budova obchodného centra VEGA s.č. 679 na pozemkoch parc. KN č. 903/24 postavená na základe právoplatného stavebného povolenia a daná do užívania v roku 2008, mimo zastavaného územia obce k.ú. Mliečno.  Stavba je trojpodlažný objekt bez podpivničenia s plochou strechou a technickým podlažím na severnej strene. Tretie podlažie je ustupujúce. Architektonické riešenie je moderné, pohľadové materiály sú sklo a hliník. Polyfunkčný halový objekt pozostáva z troch nadzemných podlaží v ktorých boli umiestnené obchodné a reštauračné prevádzky ktoré boli využívané. V čase vykonania miestného šetrenia je stavba mimo prevádzky, rozsah stavu konštrukcií rozostavanosti je uvedený v percentuálnom vyjadrení dokončenosti v tabulke vybavenosti objektu. Účel využitia objektu nákupného centra, ako supermarket, obchody, lekáreň, fast food, parfumérie, obchody s módnymi odevami, kaviarne, reštaurácie. V roku 2008 bol objekt uvedený do prevádzky. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, vo výpočtoch uvažujem vek stavby k roku 2008.

Stavba je napojená na verejný vodovod, elektrinu, verejnú kanalizáciu, nie je napojená na plyn . Stavba je postavená na okraji sídelného útvaru. Prístupná je priamo z verejnej hlavnej komunikácie. Jedná sa o parcelu ktorá je súčasťou areálu nkupného centra.

 

Dispozičné riešenie

Na prvom nadzemnom podlaží sú priestory - pre potraviny, drogérie, Orange, čistiareň, kvetinár, trafika, obuv, fast food s terasou a drivom. Prvé nadzemné podlažie je zamerané na módu, butiky, banky, elektropredajňa, kaviarne. Na druhom nadzemnom podlaží je vyčlenený priestor pre oddych, šport a voľný čas - Fitnes centrum, skrášľovací salón, športové predajne, casína, bowling, kaviarne a reštaurácie. Na druhom nadzemnom podlaží sú kancelárie, chodby, schody, výťah a sociálne zariadenia. Na treťom nadzemnom podlaží budú kancelárie, chodby, sociálne zariadenia a terasa.  V každom podlaží hygienické priestory pre personál a návštevníkov. Na 1. NP sú technické priestory - Strojovňa tepelného čerpadla a sklady. Komunikačné prepojenie podlaží je zabezpečená dvoma presklenými výťahmi, zásobovaci výťah,  3x schodiskami a eskalátormi. V severnej časti budovy sú umiestnené priestory technického yáyemia, hygienického zázemia, únikové schodisko a administratívne zázemie budovy. Budova je prístupná aj zo severnej strany ( zamestnanecké parkoviská), vchod slúžiaj ako únikový východ do rzptylového priestoru pre prípad núdze. Na druhom a treťom podlaží sú v severnej časti vymedzené chodby, ktoré sú prístupné iba personálu domu ( zásobovací výťah, centrálny dispečing, kancelária vedenia). Počas a mimo prevádzky je budova kontrolovaná z miestnosti centrálneho riadenia na 2. NP, v ktorej je monitorovací videosystém, centrála EPS, centrála rozhlasu ( aj požiarného), infosystém merania a regulácií.

 

T E C H N I C K Ý    P O P I S    S T A V E B N Ý C H     K O N Š T R U K C I Í :

Objekt je založený na základových pätkách pod železobetónovými stĺpmi a na základových pásoch pod železobetónovými stenami. Nosným systémom stavby sú monolitické železobetónové stĺpy a steny. Železobetónové stĺpy sú kruhového prierezu. Železobetónové sú steny troch schodísk a výťahov. Nosný systém celej fasády je oceľový. Presklené steny sú vložené do vlastného oceľového rámu, ktorý je kotvený do podlahy a stropu. Panoramatické výťahy majú vlastný nosný oceľový rám kotvený do ŽB steny. Keramické murivo má iba výplňovú a stužujúcu funkciu. Steny šiacht sú ŽB. Vodorovné nosné konštrukcie tvorí na teréne ŽB roznášacia doska. Tepelná izolácia je z extrudovaného polystyrénu umiestnená pod dosku. Dno šachiet je ŽB. Stropy všetkých podlaží sú tvorené ŽB filigránovou konštrukciou PREMAC Premaco so zálievkou, celkovej hrúbky 230 m. Prievlaky sú vedené v priečnom smere.  Eskalátory na 2. NP a 3. NP sú uložené na ŽB konzolách. Priečky sú prevážne z keramického muriva. V hygienických priestoroch sú sádrokartónové deliace priečky. Deliace priečky medzi obchodnými prevádzkami sú sádrokartónové. Presklené výklady obchodov sú bezrámovej konštrukcie s kovaním Dorma. Schodiská sú ŽB monolitické. Strecha je plochá s atikami. Hlavná strecha je strop 3. NP,  z ktorého sa vyvyšuje stredná časť technického podlažia. Strecha technického podlažia (4. NP) je vyspádovaná do žľabu, voľne vyvedená na strechu 3. NP. Strecha je izolovaná súvislou vrstvou strešnej fólie FATRAFOL 804, ktorá je obalená vrstvami geotextílie a zaťažená vrstvou štrku. Strecha je izolovaná Nobasilom. Podlahy z gresovej dlažby, v hygienických priestoroch je dlažba keramická, v podružných priestoroch je bezprašný náter na cementovom poteri. Vnútorné úpravy stien tvoria tenkovrstvové omietky. Keramické obklady sú v hygienických priestoroch, v miestnosti upratovačky a strojovni TC. Budova je obalená metalickým plášťom rôznej skladby. Klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu vo farbe fasády. Presklená fasada je z fasádneho systému Reynaer. Slnolamy sú osadené pred južnou presklenou stenou. Dvere do obchodov sú súčasťou presklenej steny. Bezrámová konštrukcia. Dvere plné aj s presklením v oceľovej zárubni. Vráta sekcionálne vysúvajúce sa pod strop. Zámočnícke konštrukcie - kovové zábradlia na schodisku z nerezovej ocele. Vykurovanie je realiyované pomocou fancoilov. Vyduchotechnika je umiestnená na streche objektu a klimatizácia je umiestnená v medzistrope. Ako zdroj teplej vody slúži tepelné čerpadlo. Objekt je s rozvodom svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Objekt je vybavený EPS, HZS, PO rzhlasom, systémom Mar, kamerovým systémom, poplachovým systémom - záložný diselagregát.