Info

Info pre navrhovateľov

Na základe účinnosti zákona č. 526/2002 Z.z. a zákona č. 527/2002 Z.z. vznikol nástroj pre realizáciu záložného práva formou dražby ako spôsob uspokojenia Vašich pohľadávok, pričom sa rovnako vytvoril priestor pre dražbu predmetov z pozície navrhovateľa vlastníka.

Dobrovoľnú dražbu je možné v súčasnosti považovať za najúčinnejší a súčasne najmenej nákladný spôsob vysporiadania Vašej pohľadávky, zabezpečenej záložným právom. Spoločnosť Auctioneer s.r.o. si zároveň uvedomuje špecifiká jednotlivých prípadov, preto volí pri uspokojovaní pohľadávok veriteľa individuálny prístup v rámci platnej legislatívy.

V prípade, že uvažujete nad realizáciou záložného práva formou dobrovoľnej dražby, kontaktujte našu spoločnosť. Na Vami položené otázky budeme reagovať na mailovej adrese auctioneer@auctioneer.sk .

Info pre účastníkov

Vymedzenie, kto môže byť účastníkom dražby:

Účastníkom môže byť:

a) osoba spôsobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletých alebo osoby, ktoré boli zbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú, podmienkou je, že tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.
b) štát a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.

Účastníkom dražby nesmú byť:

a) osoby, ktoré nemôžu nadobúdať vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby (napr. nadobúdanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam cudzozemcami v zmysle zákona č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon),
b) osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz, alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadom ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania. Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.
c) osoby, u ktorých by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Nikto nesmie dražiť za tieto osoby. d) osoby, ktoré nezložili dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka, nikto nemôže za nich dražiť.
e) dlžník a manžel dlžníka, nikto nemôže dražiť v ich mene.

Ďalej nesmie byť účastníkom dražby:

a) dražobník
b) zamestnanci, štat. orgán, člen št. orgánu, prokurista alebo spoločník dražobníka
c) osoba blízka osobám uvedeným v písm. a) a b)
d) právnická osoba, ktorú ovláda (podľa §66a zák. č. 513/1991 Z.z.) dražobník alebo osoba dražobníkovi a zamestnancovi dražobníka blízka v čase keď sa uskutočňuje dražba
e) právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba dražobníkovi a zamestnancovi dražobníka blízka štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom
f) právnická osoba, ktorú ovláda (podľa §66a Zák. č. 513/1991 Z.z.) osoba uvedená v písm.
a) až e) v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku!

Účastník dražby. Neplatí dražobníkovi žiadnu províziu za sprostredkovateľskú činnosť a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky, ktorá sa mu v prípade udelenia príklepu započítava k celkovej cene.  Existuje taktiež možnosť úverovania bankovými inštitúciami niektorých účastníkov dražby, informujte sa preto priamo vo svojej banke za akých podmienok je banka ochotná pomôcť účastníkovi dražby získať predmet dražby.

Lepšie ceny . Obľúbenosť dražieb spočíva najmä v atraktivite cien, ktoré sú nižšie ako ceny v realitných kanceláriách, keďže pre koncového zákazníka nie sú zaťažené prehnanými províziami ako aj ten fakt, že dražba najlepšie zohľadňuje skutočné trhové ceny ako aj ceny v rámci nútených predajov.

V súvislosti s dražbami sa priamo informujte na mailovej adrese našej spoločnosti:
auctioneer@auctioneer.sk

Právna istota a ťarchy na predmete dražby. Keďže sa dražby realizujú zväčša pre záložných veriteľov, ktorí sú zapísaní na liste vlastníctva prví v poradí, tak v zmysle ustanovenia § 151 ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nadobúda vydražiteľ vlastníctvo k predmetu dražby bez ťiarch, čo pri nehnuteľnostiach znamená, že ľudovo budete mať „čistý“ list vlastníctva bez ohľadu na počet ťiarch na liste vlastníctva.

Dražbou nadobúdate vlastníctvo originálnym spôsobom, čo v zásade znamená, že ak v 3 mesačnej lehote nikto nepodá žalobu o určenie neplatnosti dražby Vaše vlastnícke právo už nemôže byť nijako spochybnené, čo pri klasickej kúpe nehnuteľnosti nemáte nikdy isté ani po niekoľkých rokoch.

Info pre dlžníkov

Ak chcete predísť dražbe, uhraďte svoje záväzky čo najskôr.

Napriek tomu, že hlavnou činnosťou spoločnosti Auctioneer s.r.o. je realizácia dobrovoľných dražieb, jej hlavným cieľom je uspokojenie veriteľovej pohľadávky vrátane nákladov súvisiacich s dražbou a to aj inou možnou formou. Uhradením svojich záväzkov, teda uspokojením pohľadávky veriteľa dochádza k upusteniu od dražby. Toto je však potrebné vykonať a záväzky uhradiť ešte pred otvorením dražby.

Svoje záväzky, vrátane nákladov na dražbu je možné uhradiť na účet veriteľa ako aj na účet dražobníka.

Súčinnosť dlžníka, vlastníka

V súvislosti s výkonom dražby ste povinný:

Ohodnotenie predmetu dražby. Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku  predmetu dražby(§ 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).

V prípade neposkytnutia súčinnosti môže byť ohodnotenie vykonané podľa predchádzajúceho znaleckého posudku, teda uvedeným konaním môžete poškodiť hlavne vlastné záujmy.

Informovanie dražobníka. Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby, ako aj o právach  záväzkoch viaznucich na predmete dražby (§ 13a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).

Spoločnosť Auctioneer s.r.o. žiada oznámenie všetkých skutočností o stave predmetu dražby ako aj o všetkých právach a záväzkoch vrátane nájomných vo výzve na umožnenie ohodnotenia. V prípade zamlčania alebo účelového vytvárania takýchto záväzkov s úmyslom poškodiť veriteľa sa vystavujete riziku vzniku škody na strane veriteľa ako aj riziku trestného stíhania.

Odovzdanie predmetu dražby. Najmä v prípade nehnuteľností je bývalý vlastník predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách odovzdať predmet dražby vydražiteľovi. V zmysle § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zodpovedáte za omeškanie pri odovzdaní predmetu dražby, ktorým môžete vydražiteľovi spôsobiť nemalé škody.

V poslednej fáze realizácie dražby, pri odovzdaní, je našou snahou zabezpečiť zhovievavý prístup vydražiteľa, za účelom poskytnutia primeranej lehoty na zariadenie Vašich osobných záležitostí. Faktorom, ktorý je smerodajný je Váš postoj počas celého dražobného konania, čo v prípade odovzdania dokáže pozitívne ovplyvniť vydražiteľa v jeho rozhodovaní pri preberaní predmetu dražby. Je v záujme všetkých zúčastnených, aby nedošlo k situáciám, ktoré vyhrocujú vzťahy medzi bývalými a novými vlastníkmi.